Over ons

V-square is het bedrijf van waaruit Marc Vermeulen en Anke Vroomen –partners- hun werkzaamheden verrichten. We richten onze activiteiten op de verbetering van strategie en dienstverlening van instellingen in het publieke domein door middel van onderzoek of daarop gebaseerde adviezen en lezingen, waartoe ook behoort toezicht op non-profit instellingen.

 

Marc Vermeulen

Ik ben  voor 60% van mijn tijd  werkzaam aan de TIAS school for business and society  als academic director van postacademische opleidingen voor onderwijsmanagement en van de topopleiding Strategy, Innovation and Governance (in samenwerking met de Kennedy School of Government, Harvard University).  Daarnaast doceer ik strategische beleidsanalyse voor non profit organisaties, onderzoeksmethoden  en ontwikkel ik maatwerkprogramma’s voor publieke instellingen.

Ik ben hoogleraar (onderwijs-)sociologie bij TIAS|Tilburg University. Binnen de onderwijssociologie is mijn specialisme het toegepast onderzoek op het gebied van de relatie tussen onderwijs, arbeidsmarkt en economie. Een belangrijk toepassingsgebied is de arbeidsmarkt van de onderwijssector zelf. Daarnaast verricht ik toekomstverkenningen en werk ik regelmatig als adviseur voor grote (onderwijs) instellingen (marktverkenning, strategische positionering, managementontwikkeling) en voor het ministerie van OCenW (sturing van de onderwijssector, arbeidsmarkt, sociale zekerheid in onderwijs, organisatieontwikkeling). Op dit gebied werk(-te) ik ook regelmatig in Centraal en Oost-Europa en in Zuid-Afrika. Ik ben extra ordinary professor aan de School for Public Leadership van Stellenbosch University.

Ik ben voorzitter van de Zuidelijke Rekenkamer (provincies Noord-Brabant en Limburg). Ik ben lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool Utrecht  en lid van het algemeen bestuur van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en ik ben lid van de Commissie Macrodoelmatigheid mbo (CMMBO). Ik ben lid van de adviesraad van de Inspectie van het Onderwijs en voorzitter van de maatschappelijke adviesraad van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). 

Tot medio 2017 was ik voorzitter van de stuurgroep van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NWO/NRO). Vanaf medio 2018 tot 2022 was ik bij NRO voorzitter van de programmaraad beleidsgericht onderzoek.

Najaar 2012-voorjaar 2013 was ik voorzitter van een onderzoekscommissie die moet adviseren over de problematiek van het scheppen van een macrodoelmatig MBO-aanbod in de regio’s Amsterdam, Utrecht en Amersfoort. Dit advies was nodig om het onderwijsaanbod in genoemde regio’s te heroverweging naar aanleiding van de opsplitsing van ROC Amarantis

In 2013 leidde ik een adviescommissie die moet adviseren over de toekomst van de lerarenopleidingen van de drie noordelijke provincies.

 

Anke Vroomen

Binnen V-square houd ik me vooral bezig met de onderzoek en ontwikkelwerk op het gebied van publieke waarde.  Daarnaast ondersteun ik  de werkzaamheden van Marc door middel van literatuuronderzoek, het uitwerken van case studies en redactie van onder andere artikelen en essays. Waar nodig neem ik de organisatorische kant voor mijn rekening.

 

Ik heb veel ervaring met projectorganisatie: Na een opleiding ‘architectonische vormgeving’ heb ik ruim 13 jaar bij een interieurbouwbedrijf en daarna ruim 10 jaar als zelfstandig interieurontwerper, interieurprojecten begeleid, van ontwerp, via uitvoering tot realisatie.

De ervaring met het organiseren van turn-key projecten heb ik ook kunnen inzetten bij de organisatie van ‘de verkiezing van de leraar van het jaar’ (2007, 2008, 2009) en de ‘dag van de leraar’ voor het toenmalige SBL.

In 2010 heb ik een radicale omslag gemaakt door weer full-time te gaan studeren. In 2013 ben ik afgestudeerd als bachelor of science in de social wetenschappen aan Tilburg University. Tijdens deze studie verbleef ik een half jaar in Zuid-Afrika  waar ik me verdiepte in vakken als ‘peace-building’ en ‘truth commissions’ aan Stellenbosch University. De master Victimology and Criminal Justice aan Tilburg University was daarop een logisch vervolg. Deze master heb ik in augustus 2014 met succes afgerond met een scriptie die onderzocht wat Nederland kan leren van de ervaringen van België, Engeland en Finland bij het invoeren van  herstelbemiddeling (mediation) in strafzaken.

De ervaring in Afrika zet ik onder meer in door het ondersteunen van enkele kleinschalige ontwikkelorganisaties die in Afrika actief zijn.